Vedtægter

Vedtægter for foreningen MacBruger

§1. Navn

Foreningens navn er "MacBruger - The Danish MacUser Group".

Stk. 1. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Danmark.

§2. Formål

Foreningen er åben for alle Appleinteresserede og har til formål at fremme udbredelsen og interessen for Apple-produkter, formidle kontakt mellem medlemmerne, samarbejde med Apple og forhandlere af Apple- og relaterede produkter.
Foreningen udgiver bladet DobbeltKlik.
Foreningen afholder efter behov work­shops og temaaftener i medlemmernes ­interesse.

§3. Kontingent

Kontingentet følger kalenderåret og betales senest 1. februar.
Ved indmeldelse betales ét års kontingent.
Indbetaling efter 1. oktober dækker samtidig efterfølgende kalenderår.
Manglende indbetaling; der rykkes to gange, hvorefter medlemmet slettes. Foreningen tilbyder husstandskontingent med to stemmer og bestyrelsen fastsætter kontingentet.

§4. Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet modarbejder foreningens interesser. Medlemsoptagelse kan afslås med samme begrundelse.
Eksklusion og afslag på optagelse kan ankes på førstkommende generalforsamling, som punkt på dagsordenen.

§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og alle restancefri medlemmer har adgang og stemmeret.
Personer der behandles i §4 sager har adgang og taleret, men ikke stemmeret, når deres punkt behandles.

Stk.1

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, senest 1. april. Indkaldelse sker elektronisk til alle medlemmer senest 4 uger inden afholdelsen af generalforsamlingen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.
Endelig dagsorden vedlagt revideret regnskab, budgetforslag samt forslag, udsendes senest 1 uge inden afholdelsen af generalforsamlingen.
Referat offentliggøres for medlemmerne efter generalforsamlingen.

Stk.2

MacBruger kan vælge at optage generalforsmlingen digitalt/analogt efter behov.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Budgetforslag
5. Kontingentforslag til personligt medlemskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelse
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor - revisorsuppleant
11. Eventuelt

Stk.3

Generalforsamlingen vælger formand samt maksimalt 6 bestyrelsesmedlemmer. Formand og halvdelen vælges i lige år, resten i ulige år. Er antallet af bestyrelsesmedlemmer ulige, vælges 1 bestyrelsesmedlem mere på lige år. Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Derudover vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 -suppleant. Disse valg gælder for 1 år.

Stk.4

Medlemmer, der ønsker valg til bestyrelsen skal være tilstede på generalforsamlingen eller skriftligt over for bestyrelsen have tilkendegivet opstilling.

Stk.5

Generalforsamlingen beslutter ved simpelt flertal. Ved vedtægtsændringer dog ved kvalificeret flertal, som er 2/3 af de afgivne stemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.6

Simpelt flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal motiveres og der behandles kun det/de motiverede punkt/ punkter.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§6. Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Suppleanter kan deltage på bestyrelsesmøder med tale-, men ikke stemmeret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder falder forslaget.
Bestyrelsen kan træffe afgørelse om at benytte urafstemning ved større beslutninger.
Bestyrelsen har pligt til, på forsvarlig vis at varetage foreningens interesser.

Stk.1

MacBruger benytter i videst muligt omfang elektronisk kommunikationsformidling, hvorfor e-post anses for værende gyldig kommunikationsform.

§7. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret og revideres af foreningens valgte revisor.

Stk.1

Foreningens formue alene hæfter for foreningens forpligtelser.

§8. Tegningsret

Foreningen forpligtes ved underskrift af formand eller næstformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan beslutte, at formand og kasserer kan råde over Dankort og Netbank til
foreningens bankkonti hver for sig.

§9. Æresmedlem

Bestyrelsen kan indstille medlemmer, der har ydet en særlig indsats for foreningen til æresmedlem.
Æresmedlemmer modtager vederlagsfrit medlemsskab af foreningen og har vederlagsfri adgang til foreningens arrangementer, herunder generalforsamlinger med tale- og stemmeret.

§10. Opløsning

Foreningens eventuelle opløsning skal vedtages af 3/4 af fremmødte medlemmer på en jvf. vedtægterne indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.1

Ved foreningens opløsning beslutter generalforsamlingen ved simpelt flertal, hvad der skal ske
med foreningens midler.

Således vedtaget af generalforsamlingen, 19. marts 2016